به گزارش برخی منابع آیو در این عروسی شرکت کرده و این زوج سال ۲۰۱۹ در کنسرت آیو دیده شدن . 

و همچنین آیو و ته جون تو یه مدرسه اکشن اموزش دیدن برای (HDL)