آیو برای جشن گرفتن روز کودکان، ١٠٠ میلیون وون تحت اسم 'آیوئنا' اهدا کرد؛

”عشقی که یوئنا به من فرستادن 

به عنوان 'آیوی حال' شکوفا ‌شد. 

برای کودکان تا بتونن آینده‌ی شادی رو آرزو کنن، حمایتم رو میفرستم 💜“

 

— این پول برای کمک به خانواده‌های کم درآمد تک والد، بچه‌هایی که توسط پدربزرگ و مادربزرگ بزرگ میشن و نوسازی وسایل و امکانات کودکان استفاده خواهد شد.