آیو برای نوشتن آهنگ Peach از سولی الهام گرفته

سال ۲۰۱۲ آیو در ایونتی گفت: «من این آهنگ رو درحالی نوشتم که از نگاه یه مرد به سولی فکر میکردم.»