۶ مطلب با موضوع «𝑃𝒉𝑜𝑡𝑜𝑠 :: 𝑃𝒉𝑜𝑡𝑜 𝑇𝑒𝑠𝑒𝑟» ثبت شده است

Broker News

همه ی اخبار راجب فیلم Broker در این پست قرار میگیره.

اخبار جدید پایین پست اضافه میشن!

 • Û¹
 • نظرات [ Û³Û¹ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • سه شنبه Û· تیر Û°Û±

  Palette Concept

  دانلود فوتو کانسپت های آلبوم Palette

 • Ûµ
 • نظرات [ Û° ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • يكشنبه Û²Û² خرداد Û°Û±

  Growing Up Concept

  دانلود فوتو کانسپت های آلبوم Growing Up

 • Û³
 • نظرات [ Û± ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • شنبه Û²Û± خرداد Û°Û±

  Lost and Found Concepts

  فوتو کانسپت های مینی آلبوم Lost and Found

 • Ûµ
 • نظرات [ Û³ ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • شنبه Û²Û± خرداد Û°Û±

  All news about GANADARA single

  تمامی اخبار راجب سینگل جی پارک با همکاری آیو

 • Û¶
 • نظرات [ Û² ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • يكشنبه Û±Û´ فروردين Û°Û±

  IU - Modern Times Concept Teasers

  دانلود تیزر های آلبوم Modern Times

 • Û³
 • نظرات [ Û° ]
  • 𝑠𝒉𝑖𝑚 𝑐𝒉𝑢𝑛𝑔 ♧
  • سه شنبه Û±Û² بهمن Û°Û°
  𝑌𝑜𝑢’𝑟𝑒 𝑜𝑛 𝑚𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑑
  𝐵𝑎𝑏𝑦 정말 생각 안 나
  𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒로 자신 있어
  보여줄게
  𝑔𝑖𝑟𝑙 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑒
  너를 보면 손에 땀 나
  긴장 풀게 한 번 웃어줘
  𝐿𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑢 𝑜𝑛 𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑐 𝑐𝑎𝑟𝑝𝑒𝑡 𝑟𝑖𝑑𝑒