به بخش موزیک ویدیوها خوش اومدید 🧡🍊

⭐ ام وی های جدید اول پست قرار میگیرن ⭐

 

GANADARA

YouTube

Download: 480

Persub


Mother Nature

YouTube

Download: 720


Strawberry Moon

YouTube

Download: 480

Persub (اختصاصی وب)


Epilogue

YouTube

Download: 480


Lilac

YouTube

Download: 480


Coin

YouTube

Download: 480

Persub (اختصاصی وب)


Celebrity

YouTube

Download: 480

Persub (اختصاصی وب)


낙하 (NAKKA)

YouTube

Download: 480


Eight

YouTube

Download: 480

Persub (اختصاصی وب)


Love Drunk

YouTube

Download: 480


Above the time 

YouTube

Download: 480


Blueming

YouTube

Download: 480


BBIBBI

YouTube

Download: 480


SoulMate

YouTube

Download: 480

Persub


[故 김광석 22주기 헌정영상] 잊어야 한다는 마음으로 – 아이유

YouTube

Download: 480


Palette

YouTube

Download: 480


Twenty Three

YouTube

Download: 480

Persub


Ending Scene

YouTube

Download: 480


Through The Night

YouTube

Download: 480


When would it be

YouTube

Download: 480


SOGYEOKDONG

YouTube

Download: 480


Not Spring, Love, or Cherry Blossoms

YouTube

Download: 480


Last night story

YouTube

Download: 480

Persub


Good Day

YouTube

Download: 480


Good Day (Japanese)

YouTube

(بالا ترین کیفیت موجود) Download: 360


Meaning of you

YouTube

Download: 480


FIESTAR

YouTube

Download: 480


My old story

YouTube

Download: 480


YOU & I

YouTube

Download: 360


YOU &I (JAPANESE)

YouTube

(بالا ترین کیفیت موجود) Download: 360


Monday Afternoon

YouTube

Download: 480


The Red Shoes

YouTube

Download: 720

Persub


Friday

YouTube

Download: 480

Persub


Every End of the Day

YouTube

Download: 360


Only I didn't know

YouTube

Download: 720


Ice Flower

YouTube

Download: 480


Fifth Finger

YouTube

Download: 480


Believe in Love

YouTube

Download: 360


잔소리

YouTube

Download: 480


Marshmallow

YouTube

Download: 480


Boo

YouTube

(بالا ترین کیفیت موجود) Download: 480


Hey (Rock_Ver)

YouTube

(بالا ترین کیفیت موجود) Download: 480


Lost Child (Mia)

YouTube

Download: 480

Persub